نتیجه تصویری برای امام حسین وامام زمان

 

هـر یـک از اهلبیت (ع) در طول حدود 250 سـال (تا دوره غیبـت) فعالیت هایی داشـتند که وقتی در کنار یکدیگر قرار می گیرد، نشان دهنده سیر و سلوکی است که می تواند در همه زمینه ها (فردی و اجتماعی، سیاسـی، اجتماعی، اقتصادی و...) حرف هـا بـرای گفتـن داشـته باشـد.
امـام زمـان (ع) نیـز بـه عنـوان وارث تمـام انبیـاء و امامـان، وظیفـه دارد تـا تمام زحمـات گذشـتگان را به ثمر برسـاند.
نمونه هایـی از ارتبـاط ویـژه امام حسـین (ع) و امـام زمان (ع) را بیـان می کنیم:
- کسـی که امام حسـین (ع) را نمی شناسـد، برای شـناخت فرزند او که وارث خلقیات و صفات اوسـت نیز با مشـکل مواجه خواهد شد. شباهت های زیادی بین امام زمان (ع) و امام حسـین (ع) است.
پیامبـر اکرم (ص) می فرماینـد: «مهدی ایـن امت از نسـل ایـن فرزندم اسـت. دنیا به پایان نخواهد رسـید مگر اینکه مردی از اولاد حسـین (ع) قیام کرده جهان را بـا عدل و داد پر سـازد»
- اهـداف قیـام عاشـورا توسـط امـام زمان (ع) بـه ثمر می رسد و قیـام امام زمان (ع) ادامه نهضت امام حسین (ع) است. حضرت مهدی (ع) پس از ظهور، بیـن رکن و مقام بـرای مردم خطبه خواهد خواند و در مهمترین قسـمت خطبه به صـورت مکـرر و بـا نهایت اندوه و تأثر، شـهادت مظلومانه امام حسـین (ع) را مورد اشـاره قرار خواهـد داد.از جملـه خواهد فرمود:
«ای مردم جهان! منم امام قائم. منم شمشـیر انتقام الهی که همه سـتمگران را به سـزای اعمالشان خواهم رساند و حق مظلومان را از آنها پس خواهم گرفت. ای اهـل عالـم! جـدم حسـین بـن علـی (ع) را تشـنه بـه شـهادت رسـاندند و بـدن مبـارک او را عریـان بـر روی خا کها رهـا کردند. دشـمنان از رو ی کینه توزی جدم  حسـین (ع) را ناجوانمردانه کشتند».
امـام زمـان(ع) خـود و قیامشـان را به واسـطه امام حسـین (ع) به مـردم جهان معرفـی می کننـد؛ بـه همیـن دلیل اسـت کـه می گوییم اگر کسـی به معرفـت کافی نسـبت بـه امـام حسـین (ع) دسـت پیـدا نکنـد، نمیتوانـد معرفـت کافـی نسـبت بـه امـام زمانـش نیـز داشـته باشـد. با کمـی دقـت در منابـع روایـی، رابطـه عمیق و نزدیک بیـن امـام حسـین (ع) و امام زمـان (ع) روشـن می گردد.
در نتیجـه نیـاز داریـم تـا امـام حسـین (ع) و راز محبوبیـت و جاودانگـی او را بشناسـیم و اگـر در ایـن زمینـه توفیـق نیابیـم، خیـر کثیـری را از دسـت داده ایـم و احتمـال سـقوط در دامـن طاغـوت مهیـا خواهـد شـد. این آیه قرآن، به صورت جدی به کسـانی که برای در جبهه حق بودن، تالش نمی کنند، هشدار میدهد:
« خداونـد، ولی و سرپرسـت کسـانی اسـت کـه ایمـان آورده انــد. آنها را از ظلمتهــا، بــه ســوی نــور بیــرون می بــرد.(امــا) کســانی کـه کافـر شـدند، اولیـای آنها  طاغوت هـا هسـتند کـه آنهـا را از نـور، بـه سـوی ظلمت هــا بیــرون می برنــد. آنها اهــل آتش انــد و همیشــه در آن خواهند مانــد»

 


 
 

تاريخ : پنج شنبه 30 فروردین 1397  | 11:17 ب.ظ | نويسنده : زارع-مرادیان | نظرات 0

 

نتیجه تصویری برای امام حسین

اگر چـه تمام اهلبیت(ع) نور واحد هسـتند و هرکدام حجت خدا بـرای خلق می باشـند، ولی وقتی بـه اوصاف و ویژگی هـای امام حسـین (ع)  کـه بـه واسـطه شـرایط زندگـی و امامـت ایشـان بـه وجـود آمـده اسـت میرسـیم، همـه چیـز فـرق می کنـد.
انـگار انقلابـی شـکل می گیـرد و ایشـان چنـان در میـان اهلبیـت و شـیعیان بـه عظمـت و بزرگـی یـاد می شـوند و سـفارش هایی در مـورد ایشـان اززبـان مبارک آنهـا شـنیده می شـود کـه در مـورد هیـچ یک از اهلبیت شـنیده نشـده اسـت. از چنان محبوبیتی برخوردار اسـت که انگار انبیای الهی او را قبل از ولادت هـم می شـناختند و مشـتاق زیارت او بودنـد.

حال سـؤال مهم و اساسی این است:
راز محبوبیـت، جاودانگی و ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد امـام حسـین(ع) چیسـت؟
چـرا خصوصیات خاصی برای ایشـان ذکر شـده اسـت کـه برخی از آن حتـی بـرای پیامبـر(ص) نیـز گفتـه نشـده اسـت؟
قبـل از اینکـه به حکمت این توصیه ها و سـفارش ها در مورد امام حسـین (ع) بپرداز یـم، تعـدادی از روایـات و توصیه هـای اهلبیـت واحـوالات پیامبـران در ارتبـاط بـا سیدالشـهدا (ع)  را بیـان می کنیـم و در ادامـه بـه پاسـخ ایـن سـؤال می پردازیـم.

اختصاصی های امام حسین
1- تربت 
امام صادق در روایتـی فرمودنـد: »خداونـد تربـت جـدم حسـین (ع) را وسـیله درمـان دردهـا، امـان از ترس ها و وحشـت ها قـرار داده و هرگاه شـما آن تربت را به دست آور ید، آن را ببوسید و روی چشمان خود بگذارید و آنگاه به سایر اعضای بدنتان بکشـید»1
 
خداونـد در هیـچ خاکی حتی خاک کعبه یا قبـر مطهر پیامبر اکرم (ص) شـفا قـرار نداده اسـت، مگر در تربت امام حسـین (ع) .2-عزاداری و گریه 
در میـان اهلبیـت بـه انـدازه ای کـه توصیـه بـه عـزاداری و گریـه بـرای امـام حسـین (ع) شـده اسـت بـرای هیـچ یـک از معصومیـن نشـده اسـت. روایـات عجیب و قابل تأمل ز یادی جهت تشکیل و شرکت در جلسات عزاداری و گریه در مصیبـت امـام حسـین (ع) بـه فراوانـی در منابـع روایـی قابـل دسترسـی اسـت.
امام رضا (ع) فرمودند:
بـر ماننـد حسـین(ع) بایـد گریسـت؛ ایـن گریـه گناهـان بـزرگ را بریـزد. سـپس فرمـود: پـدرم را شـیوه بـود كـه چـون محـرم می شـد خنـده نداشـت و انـدوه بـر او غالـب بـود تـا روز دهـم. روز دهـم، روز مصیبـت و حـزن و گریـه اش بـود و می فرمـود در ایـن روز حسـین (ع) كشـته شـد .2
در ایـن زمینـه روایات بی شـماری در کتاب های روایی وارد شـده اسـت که از بهتریـن منابع آن می توان بـه کتاب «کامل الزیارات» اشـاره کرد.

 


ادامه مطلب

 
 

تاريخ : پنج شنبه 30 فروردین 1397  | 10:56 ب.ظ | نويسنده : زارع-مرادیان | نظرات 0

نتیجه تصویری برای امام حسین

 

 

 

امام حسين عليه ‏السلام از کودکي به قرآن عشق فراواني داشت؛ زيرا آيات فراواني از قرآن در خانه ‏شان بر رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم نازل گشت و بدون ترديد، امام حسين عليه‏ السلام متأثر از فضاي قرآن حاکم بر خانواده بود. و به اين کتاب آسماني علاقه شديدي داشت و همواره در تمام زندگي ‏اش از قرآن سخن مي‏ گفت و لحظه‏ اي از آن جدا نبود؛ حتي در آن روزهايي که براي دفاع از قرآن و اسلام آماده جنگ با دشمنان اسلام بود. امام عليه‏ السلام چه در مدينه و چه در بين مکه و مدينه و در راه عزيمت از مکه به کربلا و در کربلا، در مقاطع مختلف، از قرآن سخن به ميان مي ‏آورد و با ابراز عشق به آن، ميزان علاقه خود را به حاضران و آيندگان نشان مي‏ داد.

امام حسين عليه السلام درباره بهره ‏گيري مردم را از قرآن مي ‏فرمايد: «کتاب خداوند عزيز و بزرگ چهار چيز در بر دارد؛ عبادت و اشاره، لطيفه‏ ها و حقيقت‏ ها، پس عبادت آن براي عوام و اشارات آن براي خواص و ظرافت‏ ها و دقت‏ هايش براي دوستان (خدا و رسول و اهل بيت عليهم السلام) و حقيقت ‏هاي آن براي انبياء الهي مي ‏باشد».
 
 

تاريخ : پنج شنبه 30 فروردین 1397  | 10:48 ب.ظ | نويسنده : زارع-مرادیان | نظرات 0

چای اول

مشخصات کتاب:

عنوان: چای اول

نویسنده: عبدالاحد اسلامی

ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

سال چاپ:93

 

قسمتی از کتاب:

عصر جمعه بود و همه چیز آماده. صدای زنگ در همه را به سوی خود جلب کرد. حتما خواستگارها بودند. مادرم در حالی که داشت چادرش را سرش می کرد، صدایم زد: «مریم، دخترم، آماده شدی؟ تا نگفتم پیش خواستگارها نیایی ها!

من اولین دختر خانواده بودمبا خودم می گفتم: «این آقا امیر حسین که اطرافیان این قدر از او تعریف می کنند چه شکلیه؟ مرد زندگی هست یا نه ؟...... امروز قرار بود من و امیرحسین با هم صحبت کنیم. اضطراب داشتم ......

5ad72161c9524.png

در این نوشتار به برخی از بایسته‌های خواستگاری و دقت در گزینش همسر پرداخته شده و آداب و رسوم اخلاقی و شرعی مربوط به آن بیان شده است برخی از راهکارهای مربوط به حل مشکلات ابتدای ازدواج و تشکیل خانواده و برخی از آسیب‌های مربوط به آن از دیگر موضوعات مطرح شده در این کتاب است.

نویسنده در ادامه به برخی از نکات اخلاقی مربوط به خواستگاری و انتخاب همسر اشاره نموده و برخی از ضوابط مربوط به تعیین مهریه برای همسر آینده، تعیین شیربهاء، مسایل شرعی مربوط به ارتباط دختر و پسر، شیوه‌های تحقیق در مورد همسر آینده، استخاره کردن، تهیه جهیزیه برای دختر، تسهیل امر ازدواج، مراسم عقد و عروسی و برخی از هشدارهای لازم در این زمینه را با توجه به آموزه‌ها و دستورات دین اسلام بیان کرده است.

 

 


 
 

تاريخ : پنج شنبه 30 فروردین 1397  | 10:44 ب.ظ | نويسنده : زارع-مرادیان | نظرات 0

 

تا به راهت راهیم من

فارق از گمراهیم من

غم ندارم در دو عالم

چون حسین است مقتدایم
 

 

             میلاد امام حسین(ع) و روز پاسدار مبارک باد

 


 
 

تاريخ : پنج شنبه 30 فروردین 1397  | 10:30 ب.ظ | نويسنده : زارع-مرادیان | نظرات 0

تعداد کل صفحات : 506 ::      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >