سلام بر مادر

بین امت با وجود آن همه نعت و سپاس
ناشناسی ناشناسی ناشناسی ناشناس
ذات حق، داننده اسرار داند کیستی
هر که هستی احمد مختار داند کیستی
بعد احمد، حیدر کرار داند کیستی
فاطمه، آن عصمت دادار داند کیستی

[ سه شنبه 16 خرداد 1396  ] [ 03:55 ق.ظ ] [ زارع-مرادیان ]