تلنگر

 

 

اثـرِ چت با نامحرم
مثل بعضی تصادفهاسـت

همان موقع تو را نمیکشد..!
اما بعد از مدتی، به یکباره،
حتی با یک ضربه کوچک 
همه چیزت را میگیرد!

مراقب داشته هایت باش.....

[ دوشنبه 21 فروردین 1396  ] [ 09:38 ق.ظ ] [ زارع-مرادیان ]